Sonda
Co zmienił byś w naszym sklepie ?
Produkt dnia
Kasztan pomarańczowy
Kasztan pomarańczowy

25,00 zł

kpl.
Kasztan niebieski
Kasztan niebieski

25,00 zł

szt.
Model głowy
Model głowy

110,00 zł

szt
Pierścień metalowy /mały
Pierścień metalowy /mały

6,00 zł

szt.
Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu


R
egulamin sklepu internetowego sklep.veetan.pl

 

 

1.    DEFINICJE

2.    POSTANOWIENIE OGÓLNE

3.    ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.    DOSTAWA

6.    PŁATNOŚĆ

7.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.    TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9.    DANE OSOBOWE

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1.    HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2.    KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3.    KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.    KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie

Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5.    KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o

Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6.    PRODUKT  –  rzecz  ruchoma  dostępna  w  Sklepie  internetowym  będąca  przedmiotem  Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8.    REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9.    SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www. sklep.veetan.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10.  SPRZEDAWCA – Wydawnictwo Poligraf Karol Kuczyński (ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka, NIP: 894-188-38-52).

1.11.  STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12.  UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13.  USŁUGA ELEKTRONICZNA –  usługa  świadczona  drogą  elektroniczną  przez  Usługodawcę  za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14.  USŁUGODAWCA – Wydawnictwo Poligraf Karol Kuczyński (ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka, NIP: 894-188-38-52).

1.15.  ZAMÓWIENIE  –  oświadczenie  woli  Klienta  zmierzające  bezpośrednio  do  zawarcia  Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1.    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta   będącego   jednocześnie   Konsumentem   przysługujących   mu   na  mocy   bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W  przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2.    Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3.    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4.    Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

Wydawnictwo Poligraf  Karol Kuczyński

ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka,

NIP: 894-188-38-52

 

2.5.    Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.5.3. Newsletter – biuletyn przesyłany droga elektroniczną na adres email klienta.

2.6.    Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa:  Internet  Explorer  w wersji 7.0 lub nowszej  z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7.    Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, rasistowskim.

2.8.    Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9.    Klient  obowiązany jest  do korzystania ze Sklepu internetowego  w sposób  zgodny  z prawem  i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

3. ŚWIADCZENIE UUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1.    W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2.    Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.


 

3.3.    Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa  o  świadczenie  Usługi  elektronicznej  polegającej  na  prowadzeniu  Konta  Klienta  w

Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do   dokonania   Rejestracji   niezbędne   jest   podanie   w   formularzu   rejestracyjnym następujących danych przez Klienta:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),   
 • adres e-mail,
 • numer telefonu kontaktowego
 • hasło i login – nazwa użytkownika

3.3.2. Umowa  o  świadczenie  Usługi  elektronicznej  polegającej  na  udostępnieniu  interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5.    Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6.    Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient  może  wypowiedzieć  umowę  o  świadczenie  Usługi  elektronicznej  zawartą  na  czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14– dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1.    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego,  w szczególności  ich opisy,  parametry  techniczne i  użytkowe oraz  ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty wysyłki”.

4.3.    Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.4.    W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę  internetową  Sklepu  internetowego,  dokonać  wyboru  Produktu  i  złożyć  w  oparciu  o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym),
 • numer telefonu kontaktowego,
 • Produkt, ewentualnie jego cechy (np. kolor, rozmiar)
 • ilość Produktu,
 • miejsce i sposób dostawy Produktu,
 • sposób płatności
 • ewentualnie dodatkowe uwagi co do Produktu lub wysyłki.

 

4.5.    Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

4.6.    Po  złożeniu  Zamówienia  Sprzedawca  niezwłocznie  (1)  potwierdza  jego  otrzymanie,  co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji

– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7.    W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

5. DOSTAWA

 

5.1.    W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży i produkt został opłacony.

5.2.    Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. transportem własnym; lub

5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.2.3 za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli dotyczy to produktów cyfrowych.

5.3.    Dostawa  Produktów dostępna jest na terytorium Polski.

5.4.    Koszty  dostawy  zostaną  wyraźnie  wskazane  podczas  procesu  składania  Zamówienia  oraz  są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty wysyłki”

 

6. PŁATNOŚĆ

 

6.1.    Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.2 Płatności elektroniczne systemem PayU.

6.2.    W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3.    W  wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1.    Klient  będący  jednocześnie  Konsumentem,   który  zawarł  Umowę  sprzedaży  lub  umowę  o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby sklepu: ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka.

7.2.    Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie  Usługi  elektronicznej,  liczy  się  od  dnia  wydania  Produktu  w  przypadku  Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

7.3.    W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest  uważana  za  niezawartą,  a  Klient  jest  zwolniony  z  wszelkich  zobowiązań.  To,  co  Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

7.4.    Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1.    Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres: ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@veetan.pl

8.1.3. Sprzedawca   ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt  nie wyłącza,  nie ogranicza,  ani  nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym  ustawą z  dnia 27 lipca 2002r.  o  szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze  zm.).

8.2.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego

8.2.1. Reklamacje  związane  ze  świadczeniem  Usług  elektronicznych  oraz  pozostałe  reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres: ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@veetan.pl

8.2.2. Zaleca  się  podanie  w treści  reklamacji  jak  najwięcej  informacji  i  okoliczności  dotyczących przedmiotu  reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  nieprawidłowości  oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9. DANE OSOBOWE

 

9.1.    Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest:   Wydawnictwo Poligraf Karol Kuczyński, ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka.

9.2.    Dane  osobowe  Klienta  zbierane  przez  Administratora  za  pośrednictwem  Sklepu  internetowego zbierane są w celu realizacji zawartej z nim Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, a także w celach marketingowych – przesyłania informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych).

9.3.    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

9.4.    Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

10.      POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

10.1.  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2.1.    Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa,  w którym  konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca  (1)  wykonuje  swoją  działalność  gospodarczą  lub  zawodową  w  państwie  w którym  konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://www.sklep.veetan.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/2 ; oraz  jest  dostarczany  nieodpłatnie  Klientowi  (drogą  elektroniczną)  na  każde  jego  żądanie.

10.4.  Utrwalenie,  zabezpieczenie  oraz  udostępnienie  Klientowi  treści  zawieranej  Umowy  sprzedaży  i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 10.3 oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu, zgodnie z przepisami dotyczącymi umów zawieranych na odległość.  

10.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl